Navigácia

Obsah

Dane

PLATIŤ DAŇ a POPLATKY SA BUDE NA ZÁKLADE SPOLOČNÉHO ROZHODNUTIA,  

 

Daň za psa  

 

Povinnosťou daňovníka je podať daňové priznanie za psa staršieho ako 6 mesiacov.  Pri zmene daňovej povinnosti( nadobudnutie psa, úhyn , odsťahovanie ...) je daňovník povinný do 30  dní  od zmeny podať ( čiastkové priznanie).

Zmena - ruší sa povinnosť platiť  psa do konca januára.

Daň za psa  podľa VZN 2/2012: 6,00€ / 1 Pes

 

 

Miestný  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Poplatok za TKO podľa VZN 3/2012: 13,14€/ osoba

Poplatok za komunálny odpad je podľa zákona povinný zaplatiť každý občan SR.
 

 

Daň z nehnuteľností:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov

Nové daňové priznanie treba podať do 31.1. , ak  nastala   zmena vo vlastníctve nehnuteľností . Potrebné je doložiť list vlastníctva, zmluvu.
 

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti spoločného rozhodnutia vydaného správcom dane.

Tlačivo je k dispozícií na obecnom úrade.