Navigácia

Obsah

Návrhy VZN obce Odorín

1/ Návrhy Všeobecne záväzných nariadení (VZN)
    -pripomienkovanie

1. Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle §6 odst.4 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uplatniť pripomienku k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Odorín a to:

a) v písomnej forme na adresu uvedenú  v návrhu VZN ( prípadne na : Obecný úrad Odorín, Odorín 266

b) elektronicky na emailovú  adresu, na úradnej tabuli alebo na eletronickej úradnej tabuli na internetovej stránke obce

2. Pripomienkou možno v učenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu , vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé , kto ju predkladá.

3. Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu PO a FO uplatniť pripomienku k VZN.

Návrh VZN volebné plagáty

Návrh VZN 1 2019