Obsah

Tlačivá

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOL. KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Prideľovanie súp.čísiel zmena od 1.7.2015

pridelovanie-sup.cisiel---zmena-od-1.7.2015.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiest. stavby

Návrh_na_umiestnenie_stavby.docx

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.docx

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost-o-pridelenie-sup.cisla-1.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokonč.

Žiadosť_o_povolení_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.docx

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní

2019 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní.docx

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť_o_vydanie_povolenia_na_odstránenie_stavby (1).docx

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia.docx

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť_o_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.docx

Prehlásenie odborného dozoru

Prehlásenie_stavebného_dozoru.docx

Žiadosť o predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia

Žiadosť_o_predĺženie_lehoty_platnosti_povolenia.docx

Žiadosť o dodatočné povolenie(rozostavanej -dokončenej) stavby

Žiadosť_o_dodatočné_povolenie_stavby.docx

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.docx

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť_o_povolenie_terénnych_úprav.docx

Žiadosť o skúšobnú prevádzku stavby

Žiadosť_o_skúšobnú_prevádzku_stavby.docx

Žiadosť o predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a prevzatím stavby

Žiadosť_o_predčasné_užívanie_stavby_pred_odovzdaním_a_prevzatím_stavby.docx

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia.docx

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečist. ovzdušia.docx

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka - prekopávka

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka - prekopávka.docx

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňu

Žiadosť o povolenie vodnej stavby- studňa.docx

Stránka