Obsah

Tlačivá

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOL. KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Žiadosť o skúšobnú prevádzku stavby

Žiadosť_o_skúšobnú_prevádzku_stavby.docx

Žiadosť o predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a prevzatím stavby

Žiadosť_o_predčasné_užívanie_stavby_pred_odovzdaním_a_prevzatím_stavby.docx

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia.docx

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečist. ovzdušia.docx

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka - prekopávka

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka - prekopávka.docx

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňu

Žiadosť o povolenie vodnej stavby- studňa.docx

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavebným úpravám na hrobovom mieste na cintoríne v Odoríne

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavebným úpravám na hrobovom mieste na cintoríne v Odoríne.doc

DOPLNKOVÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o potvrdení veku stavby

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.docx

Čestné prehlásenie podľa §39 zákona č. 71/1967Z.z.

Čestné_prehlásenie.docx

Čestné prehlásenie vzdanie sa práva odvolania voči rozhodnutiu

Čestné_prehlásenie__vzdanie_sa_práva_odvolania_Obec_Odorín.docx

Žiadosť o potvrdenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby

Žiadosť_o_potvrdenie_PD__alebo_pasportu.docx

Doplnenie podania po prerušení konania

Doplnenie_podania_po_prerušení_konania.docx

Stránka