Navigácia

Obsah

Súčasnosť

Obec Odorín sa nachádza 5 km východne od Spišskej Novej Vsi. Kataster o celkovej rozlohe 914 ha tvorí: 634 ha orná pôda, 159 ha TTP , 35 ha lesy, 54 ha zastavané plochy a nádvoria , l0 ha záhrady, 14 ha vodné plochy a  8 ha ostatná plocha. Krajina je kopcovitá s rozhl'ahlými lánmi pol'nohospodárskej pôdy. Zástavba obce je v údolí potoka Odorica od najnižšej n.v. 438 m. ( dom súpis. číslo 51 ) do n.v. 480 m. ( dom súpis. číslo 170 ).

K sčítaniu v r.2001 mala obec 872 obyvatel'ov , 225 domov s 245 bytmi s priemerným počtom obytnej plochy 18,8m2. K 1.1.2007 mala obec 904 obyvateľov zapísaných na trvalý pobyt.

Nova_kolonia-cesta_II.tr.Cez obec vedie štátna cesta II. triedy, zo Spišskej Novej Vsi do Košíc. Najbližšia železničná stanica je 3 km v susednej obci Markušovce na trati Spišská Nová Ves - Košice a cca 5 km je železničná stanica v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1994 je obec splynofikovaná. Zásobovanie občanov pitnou vodou je prevažne z vlastných studní, ktorej je vo vyšších polohách nedostatok. Väčším problémom je jej závadnost'. Preto obec ako najväčšiu prioritu si dala výstavbu vodovodu a kanalizácie. Obecný vodovod a kanalizácia sú rozostavané v  1. etape cca na 80 %, ktorá bude po realizácii riešiť približne polovicu obyvateľov dediny. Pre druhú polovicu odkanalizovania obce a  výstavbu vodovodu pripravujeme aktuálne stavebné podklady.V novembri sa rekonštruoval obecný rozhlas (výmena starého rozhlasu za nový bezdrôtový obecný rozhlas - BOR)

druzstvoObčania pracujú na miestnom PD Rozkvet Odorín, ktoré spravuje , obrába poľnohospodársku pôdu v obciach Danišovce , Jamník, Lieskovany a Poráč. Väčšia čast' občanov odchádza za prácou do okresného mesta Spišská Nová Ves a do blízkeho okolia, nakol'ko v obci nie sú ďalšie pracovné príležitosti. Na pol'nohospodárskej pôde sa pestujú väčšinou zemiaky, pšenica a jačmeň, krmoviny. Zo zvierat chovajú kravy, ošípané, ovce, kone.

ZDeti_Ms_Odorinákladné vzdelanie detí je zabezpečené v miestnej základnej dvojtriednej škole, s ročníkmi 1.-4., so školským klubom detí. V ďalšom základnom vzdelaní pokračujú detí v okresnom meste Spišská Nová Ves. V spoločnom objekte ZŠ je prevádzkovaná aj Materská škola. Žiaci ZŠ a MŠ nám každoročne pod vedením svojich skúsených a aktívnych pedagógov pripravujú krásne vystúpenia a programy k rôznym príležitostiam v roku ( deň detí, deň matiek, fašiangy, jubileá, ples ... ).

Väčšina občanov je rímskokatolíckeho vierovyznania. Rímskokatolícky románsko-gotický kostol je z 13.storočia. Kostol sv. Mikuláša a  stará farská budova sú kultúrnymi pamiatkami. V obci sídli farský úrad so správou filiálok Jamník a Danišovce.

Dňa 3. júla 2009 sa vykonala rekonštrukcia mosta (betónový na drevený most) pri kostole.

V auguste 2009 sa renovoval (maľoval) náš kostola z vonku a jeho areálu, pri ktorej pomáhali aj naši občania.

           odorin-kostol     star_farsk_budova      Nova_farska_budova

 

Obec má aj gospelovú skupinu (mládež z Odorína) s názvom Odamos.

           Gospel.subor_Odamos_v_Redute_Sp.N.Ves

 

V roku 2008 bola dokončená výstavba Domu nádeje.
(Dňa 15.8.2008 vysvätil "Dom nádeje" v Odoríne otec biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra. Vysviaca začala sv. omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša a potom samotnou vysviackou Domu nádeje.

             dom_nadeje      dom_nadeje1

 

V roku 2009 sa začalo s  prestavbou okolia - výstavba parkoviska.

Z kultúrnych pamiatok je v obci ešte „Zemianska kúria so sýpkou", ktorá vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

              Zemianska_kuria_so_sypkou

Občania rozprávajú zväčša spišským nárečím, mladšia generácia spisovnou slovenčinou.

 

Hrib-kataster-Odorin-mZ prírodných chránených útvarov sa v katastri obce Odorín nachádza pieskovcový útvar s názvom MARKUŠOVSKÝ HRÍB.
( Snaha obce Odorín a Urbariátu Odorín o premenovanie na „Skalný hríb, resp. Zbojnícky stol" ). Skalný hríb nie je v markušovskom katastri!