Navigácia

Obsah

Starosta obce

 

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce, vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejná funkcia.  Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Vo voľbách do orgánov samosprávy pre aktuálne volebné obdobie bola do funkcie starostu obce Odorín zvolená:

 

Ing. Mária Goduľová

tel.č.0907541064

email: starosta@obecodorin.sk

Práva, povinnosti a kompetencie starostu obce vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a Štatút obce Odorín.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Majetkové priznaie za rok 2023

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

POSLANCI OBCE

Ing. Anna Jacková - zástupca starostu

Mgr. Mária Džubáková

Miroslav Čuj

Radoslav Bobko

Viliam Novotný

Jozef Vašíček

Ing. Bc.Miroslava Stoličná Vancová