Navigácia

Obsah

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť obci Odorín podané nasledovnými spôsobmi:

  1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca obecného úradu..
  2. Písomne poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu Odorín.
  3. Telefonicky: 053 44 61 954.
  4. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: starosta@obecodorin.sk – pre žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie možno získavať aj na internetovom sídle obec Odorín, na verejne prístupných miestach, najmä na úradných tabuliach obce, vo vestibule obecného úradu.