Navigácia

Obsah

Návrhy VZN obce Odorín

1/ Návrhy Všeobecne záväzných nariadení (VZN)
    -pripomienkovanie

1. Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle §6 odst.4 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uplatniť pripomienku k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Odorín a to:

a) v písomnej forme na adresu uvedenú  v návrhu VZN ( prípadne na : Obecný úrad Odorín, Odorín 266

b) elektronicky na emailovú  adresu, na úradnej tabuli alebo na eletronickej úradnej tabuli na internetovej stránke obce

2. Pripomienkou možno v učenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu , vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé , kto ju predkladá.

3. Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu PO a FO uplatniť pripomienku k VZN.

Návrh VZN o dani 1 2024 

Návrh - VZN o výške poplatkoch v ŠZ 2 2024

 N Á V R H VZN 3 2024 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb3 2024  

Návrh - Dodatok 1 2021 k VZN 2 2012 o miestnych daniach 

Návrh - Dodatok 3 2021 k VZN 3 2015 o výške poplatkoch v ŠZ 

Návrh Dodatok 2/2020 k VZN 5/2019 ustanovení o miestneho poplatku za rozvoj. 

Návrh VZN 2 2020 o poskytovaní sociálnych služieb.

Dodatok 12020 k VZN 42015 o financovaní škôl. 

Návrh VZN  1 2020 o ochrannom pásme

Dodatok 3/2019 k VZN 3 /2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Návrh VZN 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN  6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Odorín  

Príloha č. 2 k VZN 4/2015  - návrh na rok 2019

Návrh VZN 1/2018 - volebné plagáty

Návrh VZN 1/2019

Návrh VZN 2/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Návrh 3/2019 o pravidlách času predaja...

Návrh dodatku VZN 2/2019 o verejnej kanalizácii

Návrh Dodatku č.1/2019 k VZN 3/2015

Návrh VZN č. 4/2019 o vytváraní zdravého ŽP, o ochrane verej.poriadku a zelene

Návrh - Dodatok č. 2/2019 k VZN 3 2015.