Navigácia

Obsah

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Obce Odorín sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Odorín, 05322 Odorín 266. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Proti rozhodnutiu Obce Odorín podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie na Obec Odorín, 053 22 Odorín č.266. O odvolaní rozhoduje starosta obce ako odvolací orgán.

Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.

Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre ne pripúšťajú, možno preskúmať súdom v zmysle § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Košiciach v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.