Navigácia

Obsah

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť Obci Odorín podané nasledovnými spôsobmi:

  1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Odoríne.
  2. Písomne poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Odoríne.
  3.  Č.tel.: 0907 541 064.
  4. Elektronickou poštou na www.slovensko.sk pre žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ostatné podania na e-mailovu adresu: starosta@obecodorin.sk

Informácie možno získavať aj na webovej stránke obce  https://obecodorin.sk, na verejne prístupných miestach, najmä na úradných tabuliach Obce Odorín,vo vestibule obecného úradu v Odoríne.