Navigácia

Obsah

Postup obce pri vybavovaní žiadostí, sťažností, petícií a iných podaní

Postup obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a internej smernice Obce Odorín. Žiadosť vybaví príslušný organizačný odbor bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená o ďalších 8 resp. 15 pracovných dní.

 

Postup obce pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Obec Odorín pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. a interného riadiaceho aktu Obce Odorín. Sťažnosť je obec povinné vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

 

Postup obce pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. a interným riadiacim aktom Obce Odorín. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

 

Postup obce pri vybavovaní iných podaní

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní, Obec Odorín pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt.