Obsah

Spôsob úhrady

Úhrada poplatku

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na :

  • obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
  • vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
  • obstaranie obalu, a to najmä obálok,
  • odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov.

Žiadateľ uhradí poplatok povinnej osobe vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti :

  • v hotovosti do pokladne Obecného úradu, v pracovnom čase od 7.30 h do 12.00 a od 12.30 h do 15.30 v pracovných dňoch, alebo poštovou poukážkou ( ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka, oddelenie, ktoré žiadosť vybavovalo).