Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN č.1/2022 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odorín 23.06.2022

Dodatok 3 2021 k VZN 3 2015 o výške poplatkov 08.03.2021

Príloha č.2 2021 k VZN č.3.2020 08.03.2021

VZN dodatok č.1 2021 k VZN 2/2012 o miestnych daniach 08.03.2021

VZN 3/2020 o financovaní SZUŠ, MŠ, ŠKD,ŠJ 14.12.2020

Príloha č.2 k VZN č.4/2015 na rok 2020 24.09.2020

Dodatok 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 25.06.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 25.06.2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN 4/2015 o financovaní súkromných základných umeleckých škôl, materských škôl, školského klubu detí a školskej jedálne, ktoré sú zriadené na území obce Odorín 11.05.2020

VZN 1/2020 27.02.2020

Príloha č.2 k VZN č.4/2015 na rok 2020 28.01.2020

VZN 5/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 18.03.2020

Dodatok č. 3/2019 k VZN 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2019

VZN 6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiská obce Odorín 15.12.2019

Dodatok 2/2019 k VZN 3/ 2015 o výške poplatkoch v ZŠ a v školských zariadeniach 04.11.2019

VZN 4/2019 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene 16.08.2019

Dodatok 1 2019 k VZN 3/2015 o určení výšky príspevkov v škole a v školských zariadeniach 15.08.2019

Dodatok č. 2/2019 o verejnej kanalizácii 19.03.2019

Príloha č. 2 k VZN 4/2015 na rok 2019. 19.03.2019

VZN 3/2019 o pravidlách času predaja 19.03.2019

Stránka