Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 1/2024 14.12.2023

VZN 4/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach 14.02.2024

Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Odorín č. 1/2015 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách 16.09.2016

Príloha č.2k VZN č.3.2020 24.02.2023

VZN 2/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 15.12.2022

VZN 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach 15.12.2022

Dodatok č. 4/2023 k VZN 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2022

VZN 2/2022 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Odorín v znení Zmien a doplnkov č.2 09.08.2022

VZN obce Odorín č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odorín 23.06.2022

Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odorín 15.01.2022

Dodatok č. 2/2022 k VZN 3/2015 o určení výšky príspevkov v škole a v školských zariadeniach 15.01.2022

Dodatok 3 2021 k VZN 3 2015 o výške poplatkov 08.03.2021

Príloha č.2 2021 k VZN č.3.2020 08.03.2021

VZN dodatok č.1 2021 k VZN 2/2012 o miestnych daniach 08.03.2021

VZN 3/2020 o financovaní SZUŠ, MŠ, ŠKD,ŠJ 14.12.2020

Príloha č.2 k VZN č.4/2015 na rok 2020 24.09.2020

Dodatok 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 25.06.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 25.06.2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN 4/2015 o financovaní súkromných základných umeleckých škôl, materských škôl, školského klubu detí a školskej jedálne, ktoré sú zriadené na území obce Odorín 11.05.2020

VZN 1/2020 27.02.2020

Stránka