Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2021

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070ABR1

35/2021

9 999,83 EUR deväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť,83

PPA

Obec Odorín

07.09.2021

Nájomná zmluva č.4

34/2021

200,00 EUR dvesto

Základná škola Z. Nejedlého 2

Obec Odorín

23.08.2021

Dodatok č.1

33/2021

175,00 EUR jedenstosedemdesiatpäť

MADE spol. s.r.o., Lazovná 69 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Odorín

18.08.2021

Zmluva o dielo 5/2021

32/2021

5 402,50 EUR päťtisícštyristodva,50

Odorínske služby, s.r.o., 266, 053 22 Odorín

Obec Odorín

17.08.2021

Zmluva o grantovom účte

31/2021

neuvedená

Prima banka a.s.

Obec Odorín

11.08.2021

Zmluva 4/2021

30/2021

600,00 EUR šesťsto

STO Odorín

Obec Odorín

11.08.2021

Zmluva 3/2021

29/2021

1 000,00 EUR jednetisíc

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Odorín

11.08.2021

Zmluva 2/2021

28/2021

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

TJ Družstevník Odorín

Obec Odorín

11.08.2021

Zmluva 1/2021

27/2021

171 057,86 EUR jedenstosedemdesiatjedentisícpäťdesiatsedem,86

MIGI spol.s.r.o., 96, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Obec Odorín

15.07.2021

Zmluva o dielo 5/2021

26/2021

52 341,37 EUR päťdesiatdvatisíctristoštyridsaťjeden,37

Iglass s.r.o., Michalská 63/37, 053 21 Markušovce

Obec Odorín

15.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/24

25/2021

20,00 EUR dvadsať

Repaský Alfonz

Obec Odorín

13.07.2021

Dodatok č.002

24/2021

nula

SPP a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava

Obec Odorín

01.07.2021

Zmluva 1/2021

23/2021

nula

Hanna Koval

Obec Odorín

29.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/23

22/2021

20,00 EUR dvadsať

Rusnaková Raisa

Obec Odorín

25.06.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

21/2021

540,00 EUR päťstoštyridsať

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Odorín

02.06.2021

Dodatok č.13/2021

20/2021

nula

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

01.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/14

19/2021

20,00 EUR dvadsať

Terézia Repaská

Obec Odorín

27.05.2021

Zmluva o nájme13/12

18/2021

20,00 EUR dvadsať

Štefan Hovanec

Obec Odorín

19.05.2021

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-VO-165/2021

17/2021

14 320,94 EUR štrnásťtisíctristodvadsať,94

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava

Obec Odorín

12.05.2021

Zmluva č.321 0845

16/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

Obec Odorín

07.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

15/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Odorín

03.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 13/11

14/2021

20,00 EUR dvadsať

Ondrej Fabian

Obec Odorín

14.04.2021

Zmluva o dielo

13/2021

50,00 EUR päťdesiat

PaedDr. Katarína Hvizdová

Obec Odorín

07.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver.služieb -balík

12/2021

nula

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Odorín

07.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver.služieb

11/2021

nula

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Odorín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: