Obsah

OVEROVANIE LISTÍN
 

Overovanie fotokópií dokladov (rodný list, vysvedčenie, diplom, rozhodnutie a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej  kópie.

Poplatok: 2,- ( za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópiu občianského preukazu, technický  preukaz, výpis z listu vlastníctva, geometrický plán, mapy, doklady  s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady.