Obsah

Tlačivá

INFORMAČNÉ, REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ ZARIADENIA

ziadost-o-reklamne-zariadenia

ziadost-o-reklamne-zariadenia.doc

OHLÁSENIE STAVIEB A PRÁC

Zák.50/1976 Zb.v znení neskoších predpisov-stavebný zákon

drobne-stavby-2.docx

Ohlásenie drobnej stavby 1

ohlasenie-drobnej-stavby1.doc

Vodovodná prípojka (príloha k drobnej stavbe)

tech._popis-_vodovodná_prípojka.pdf

Ohlásenie stavebných úprav a udrž. prác

ohlasenie-stavebnych-uprav-a-udrz.-prac.doc

Kanalizačná prípojka - k drobnej stavbe

tech._popis-_kanalizačná_prípojka príloha k drobnej stavbe.pdf

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOL. KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Prideľovanie súp.čísiel zmena od 1.7.2015

pridelovanie-sup.cisiel---zmena-od-1.7.2015.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiest. stavby

Návrh_na_umiestnenie_stavby.docx

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.docx

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost-o-pridelenie-sup.cisla-1.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokonč.

Žiadosť_o_povolení_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.docx

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní

2019 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní.docx

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť_o_vydanie_povolenia_na_odstránenie_stavby (1).docx

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia.docx

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť_o_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.docx

Prehlásenie odborného dozoru

Prehlásenie_stavebného_dozoru.docx

Žiadosť o predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia

Žiadosť_o_predĺženie_lehoty_platnosti_povolenia.docx

Žiadosť o dodatočné povolenie(rozostavanej -dokončenej) stavby

Žiadosť_o_dodatočné_povolenie_stavby.docx

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.docx

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť_o_povolenie_terénnych_úprav.docx

Stránka