Obsah

Tlačivá

INFORMAČNÉ, REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ ZARIADENIA

ziadost-o-reklamne-zariadenia

ziadost-o-reklamne-zariadenia.doc

OHLÁSENIE STAVIEB A PRÁC

Zák.50/1976 Zb.v znení neskoších predpisov-stavebný zákon

drobne-stavby-2.docx

Ohlásenie drobnej stavby 1

ohlasenie-drobnej-stavby1.doc

Vodovodná prípojka (príloha k drobnej stavbe)

tech._popis-_vodovodná_prípojka.pdf

Ohlásenie stavebných úprav a udrž. prác

ohlasenie-stavebnych-uprav-a-udrz.-prac.doc

Kanalizačná prípojka - k drobnej stavbe

tech._popis-_kanalizačná_prípojka príloha k drobnej stavbe.pdf

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOL. KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Prideľovanie súp.čísiel zmena od 1.7.2015

pridelovanie-sup.cisiel---zmena-od-1.7.2015.pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kol._rozdodnutia-odorin.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiest. stavby

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiest.stavby-.doc

Spoločný stavebný úrad-kompetencie

spolocny-stavebny-urad-kompetencie (1).doc

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Predlženie lehoty na dokončenie stavby

2019 - predlženie lehoty na dokončenie stavby.docx

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost-o-pridelenie-sup.cisla-1.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokonč.

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

2019 - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.docx

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia.doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní

2019 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní.docx

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

2019 - žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.docx

Žiadosť o stavebné povolenie

2019 - žiadosť o stavebné povolenie.docx

Návrh na kolaudáciu stavby

2019 - návrh na kolaudáciu stavby.docx

Prehlásenie odborného dozoru

2019 prehlásenie odborného dozoru.docx

Predlženie lehoty na dokončenie stavby

2019 - predlženie lehoty na dokončenie stavby.docx

Stránka

  • 1